ค้นหา                (ค้นหาจาก ชื่อ-นามสกุล ไทย/อังกฤษ)

ทั้งหมด                                                                                        
แฟ้มประวัติอาจารย์

อาจารย์ กชกร พินิจพันธ์    (Miss Kotchakorn Pinichpan)

   อาจารย์ งานบริหารทั่วไป
  

ดร. กนกนุช วสุธารัตน์    (Kanoknuch Wasutharat, Ed.D.)

   อาจารย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคุณธรรมจริยธรรมและภารกิจพิเศษ
   อีเมลล์ : knoknuch@yahoo.com, knoknuch@bcnnon.ac.th

อาจารย์ กนกอร ศรีสมพันธุ์    (Mrs. Kanikorn Srisomphan)

   อาจารย์ งานบริหารวิชาการ และงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
   เบอร์โทรศัพท์ : 02-2523136 ต่อ 17, อีเมลล์ : srisomphan.k@gmail.com, kanokorn@bcnnon.ac.th

อาจารย์ กนิษฐา ถนัดกิจ    (Mrs. Ganittar Thanadkit)

   อาจารย์ งานวิเทศสัมพันธ์ และการจัดการความรู้
   อีเมลล์ : nittar54@hotmail.com

ดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์    (Kamolrat Turner, Ph.D.)

   ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
   เบอร์โทรศัพท์ : 038285534 ต่อ 6101, อีเมลล์ : kmrturner@gmail.com, kamolrat@bnc.ac.th

ดร. กิตติกาญจน์ ปานแดง    ( kittikran Pandang, Ed.D.)

   อาจารย์ งานบริการวิชาการ
   เบอร์โทรศัพท์ : 02-5253136, อีเมลล์ : kittikan56@gmail.com

อาจารย์ จตุพร ขาวมาลา    (Mrs. Jatuporn Khaomala)

   อาจารย์ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
  

อาจารย์ จตุพร หนูสวัสดิ์    (Mr.  jatuporn Hnoosawatt)

   อาจารย์ งานบริการวิชาการ
   เบอร์โทรศัพท์ : 025253136 ต่อ 27, อีเมลล์ : jatuporn751@gmail.com

อาจารย์ เจนจิรา เกียรติสินทรัพย์    (Mrs. Janejira Kiatsinsap)

   อาจารย์ งานวิเทศสัมพันธ์ และการจัดการความรู้
   อีเมลล์ : kiat_j@hotmail.com

อาจารย์ ญาณิศา เถื่อนเจริญ    (Miss  yanisa Tuenjaroen)

   อาจารย์ งานวินัยและบริการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ
   เบอร์โทรศัพท์ : 025253136 ต่อ 26, อีเมลล์ : nidyanisa@gmail.com

อาจารย์ ณรงค์ศักดิ์ บุญขาว    (Mr. Narongsak Boonkhao)

   อาจารย์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาโครงสร้างวิทยาลัย
   อีเมลล์ : nokk2002@hotmail.com

ดร. ณัฐนันท์ วรสุข    (ื์nattanan Worasuk, Ph.D.)

   อาจารย์ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
   เบอร์โทรศัพท์ : 02-5253136 ต่อ 34, อีเมลล์ : khunnong_j@yahoo.com , worasuk77@gmail.com

อาจารย์ ณัฐปัณฑ์ เพียรธัญญกรรม    (Miss ์natthapan Phianthanyakam)

   อาจารย์ งานกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   เบอร์โทรศัพท์ : 02-5253136ต่อ35, อีเมลล์ : phianthayakam@gmail.com

อาจารย์ ณิชมน หลำรอด    (Miss  nichamon Lamrod)

   อาจารย์ งานกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   อีเมลล์ : nam_flowerlove@hotmail.com

อาจารย์ ทรงเสลา นาถจำนง    (Miss  songsalao Natjumnong)

   อาจารย์ งานบริหารวิชาการ และงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
   เบอร์โทรศัพท์ : 02-2523136 ต่อ 35, อีเมลล์ : Qqcare@yahoo.com

ดร. ทานตะวัน แย้มบุญเรือง    (Tantawan Yamboonruang, Ph.D.)

   อาจารย์ งานบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
   เบอร์โทรศัพท์ : 025253136 ต่อ 27, อีเมลล์ : tantawanybr@gmail.com

อาจารย์ ธัญญวลัย ชัยรัตน์    (Miss Thanyawalai Chairat)

   อาจารย์ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
   เบอร์โทรศัพท์ : 025253136 ต่อ 26, อีเมลล์ : thanyawalai@bcnnon.ac.th

อาจารย์ ธัญญาศิริ โสมคำ    (Miss  thunyasiri Somkome)

   ไม่มี งานบริหารทั่วไป
   เบอร์โทรศัพท์ : 025253136 ต่อ 35,

อาจารย์ นฤมล เหล่าโกสิน    (Mrs.  narumol Laokosin)

   อาจารย์ งานบริการวิชาการ
   เบอร์โทรศัพท์ : 025253136 ต่อ 33, อีเมลล์ : narumol_l@hotmail.com, narumol8008@gmail.com

อาจารย์ นันทวรรณ ตีระวงศา    (Mrs. Nanthawan Teerawongsa)

   อาจารย์ งานทะเบียนและประมวลผล
   อีเมลล์ : nanthawan_t@bcnnon.ac.th

ดร. นิจวรรณ วีรวัฒโนดม    (Nitjawan Weerawatthanodom, Ed.D.)

   อาจารย์ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
   เบอร์โทรศัพท์ : - ต่อ 104, อีเมลล์ : nitjawan1@gmail.com

ดร. นิชดา สารถวัลย์แพศย์    (Nichada Santwanpas, Ed.D.)

   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
   เบอร์โทรศัพท์ : 025253136 ต่อ 42, อีเมลล์ : santwanpas@yahoo.com,santwanpas@gmail.com,nichada@bcnnon.ac.th

อาจารย์ บังอร ศิริสกุลไพศาล    (Mrs. Bangorn Sirisakulpaisal)

   อาจารย์ งานบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
   เบอร์โทรศัพท์ : 02-5253136 ต่อ 14, อีเมลล์ : pinkangle_s@yahoo.com

อาจารย์ ปาริชาติ แว่นไวศาสตร์    (Mrs. Parichart Wanwaisart)

   อาจารย์ งานบริการวิชาการ
   อีเมลล์ : parichartwan@gmail.com

อาจารย์ ปุณณภา ศรีสมบูรณ์    (Mrs. Punnapa Srisomboon)

   อาจารย์ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
  

ดร. ผ่องพรรณ ภะโว    (Phongphan Phawo, Ph.D.)

   อาจารย์ งานวินัยและบริการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ
  

อาจารย์ พงษ์พินิต ไชยวุฒิ    (Mr. )

   อาจารย์ งานกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  

อาจารย์ พนิดา ภูตระกูล    (Miss Panida Pootrakoon)

   อาจารย์ งานวิเทศสัมพันธ์ และการจัดการความรู้
   เบอร์โทรศัพท์ : 025253136,

อาจารย์ พรนภา ไชยอาสา    (Miss  pornnapa Chaiarsa)

   อาจารย์ งานทรัพยากรบุคคล (HRD,HRM ) และการประเมินผลงาน
  

อาจารย์ พัชรินทร์ บางท่าไม้    (Mrs. Patcharin Bangthamai)

   อาจารย์ งานวิจัย
   เบอร์โทรศัพท์ : 02-5253136 ต่อ 26, อีเมลล์ : patcharin1919@gmail.com

อาจารย์ พัชรินทร์ วรรณโพธิ์    (Miss  patcharin Wannapo)

   อาจารย์ งานกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  

อาจารย์ พัฒนา เศรษฐวัชราวนิช    (Miss  pattana Sattawatcharawanij)

   อาจารย์ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
  

อาจารย์ เพ็ญรุ่ง เกิดสุวรรณ    (Mrs.  penrung Kirdsuwan)

   อาจารย์ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
   เบอร์โทรศัพท์ : 02-5253136 ต่อ 26, อีเมลล์ : penrung_jazz@yahoo.com

อาจารย์ ภราดร ยิ่งยวด    (Mr. Paradorn Yingyoud   )

   อาจารย์ งานกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   เบอร์โทรศัพท์ : 025253136 ต่อ 21, อีเมลล์ : paradorn@bcnnon.ac.th

อาจารย์ ภัทรียา ดำรงสัตย์    (Mrs. Patrareeya Damrongsat)

   อาจารย์ งานทรัพยากรบุคคล (HRD,HRM ) และการประเมินผลงาน
   อีเมลล์ : pattareem@gmail.com

อาจารย์ มาสริน ศุกลปักษ์    (Mrs. Masarin Sukolpuk)

   อาจารย์ งานวิจัย
   เบอร์โทรศัพท์ : 095-950-8831, อีเมลล์ : masarin@bcnnon.ac.th

ดร. เมทณี ระดาบุตร    (Matanee Radabutr, Ph.D.)

   อาจารย์ งานบริหารวิชาการ และงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  

อาจารย์ เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง    (Mrs. Yaowarat Rungsawang)

   อาจารย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคุณธรรมจริยธรรมและภารกิจพิเศษ
   อีเมลล์ : yaowarat_y@yahoo.com

อาจารย์ รังศิมา วงษ์สุทิน    (Mrs. Rangsima Wongsutin)

   อาจารย์ งานบริหารวิชาการ และงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
   เบอร์โทรศัพท์ : 025253136 ต่อ 17,

อาจารย์ รุจิพร จิตตวิสุทธิวงศ์    (Miss  rujiporn Chittawisutthiwong)

   อาจารย์ งานทรัพยากรบุคคล (HRD,HRM ) และการประเมินผลงาน
  

อาจารย์ ลิลิต ศิริทรัพย์จนันท์    (Mr. Lilit Sirisabjanan)

   อาจารย์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาโครงสร้างวิทยาลัย
   เบอร์โทรศัพท์ : 025253136 ต่อ 33, อีเมลล์ : lilit_s_2000@yahoo.com, lilit_s_2000@bcnnon.ac.th

อาจารย์ วดีรัตน์ ศรีวงศ์วรรณ    (Miss )

   อาจารย์ งานวิจัย
  

อาจารย์ วรรณทนา สมนึกประเสริฐ    (Miss  wantana Somnuekprasoet)

   อาจารย์ งานบริการวิชาการ
  

ดร. วรรณพร บุญเปล่ง    ( , Ph.D.)

   อาจารย์ งานบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
  

อาจารย์ วรารัตน์ ประทานวรปัญญา    (Mrs. Wararat Pratanvorapanya)

   รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
   เบอร์โทรศัพท์ : 02- 5253136 ต่อ 42, อีเมลล์ : wararat.pratan@Gmail.com

อาจารย์ วริญญาnew อาจธรรม    (Miss Warinya Attham)

   อาจารย์ งานบริหารวิชาการ และงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  

อาจารย์ วลีรัตน์ แตรตุลาการ    (Mrs. Waleerat Traetulakarn)

   อาจารย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคุณธรรมจริยธรรมและภารกิจพิเศษ
   เบอร์โทรศัพท์ : 02-5253135 ต่อ 26, อีเมลล์ : waleerat965@gmail.com

อาจารย์ วารุณี สุวรวัฒนกุล    (Mrs. Warunee Suworawatanakul)

   อาจารย์ งานบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
   อีเมลล์ : muaywa@hotmail.com

อาจารย์ วินัย ไตรนาทถวัลย์    (Mr. Winai Trainattawan)

   อาจารย์ งานวินัยและบริการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ
   อีเมลล์ : Trainattawan@gmail.com, Trainattawan@bannon.ac.th

ดร. วิไลพร ขำวงษ์    (Wilaiporn Khamwong, Ph.D.)

   รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
   เบอร์โทรศัพท์ : 025253136,

อาจารย์ ศศิญา บัวผุด    (Mrs.  sasiya Buaphut)

   อาจารย์ งานบริการวิชาการ
   เบอร์โทรศัพท์ : 02-5253136 ต่อ 32, อีเมลล์ : sasiyabua@gmail.com

อาจารย์ ศศิพัชร พูลสวัสดิ์    (Miss Sasipach Poonsawat)

   อาจารย์ งานบริหารทั่วไป
   อีเมลล์ : sasipach@bcnnon.ac.th, sasithonpoonsawat@gmail.com

อาจารย์ ศิริขวัญ นันธิษา    (Miss )

   อาจารย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคุณธรรมจริยธรรมและภารกิจพิเศษ
  

ดร. ศิริพร ครุฑกาศ    (Siriporn Kruttakart, Ed.D.)

   อาจารย์ งานบริหารวิชาการ และงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
   อีเมลล์ : siriporn.kr@gmail.com

ดร. ศิริพร โอภาสวัตชัย    ( siriporn Opasawatchai, Ed.D.)

   อาจารย์ งานบริหารวิชาการ และงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
   เบอร์โทรศัพท์ : 02-5253136 ต่อ 17, อีเมลล์ : shongko01@hotmail.com,shongko02@bcnnon.ac.th,opasawatchai.siriporn@gmail.com

อาจารย์ สรายุทธ นามเมือง    (Mr.  sarayut Nammuang)

   รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
   เบอร์โทรศัพท์ : 025253136 ต่อ 14, อีเมลล์ : snammuang55@gmail.com

อาจารย์ สารนิติ บุญประสพ    (Miss Saranit Boonprasop)

   อาจารย์ งานทะเบียนและประมวลผล
   อีเมลล์ : saranit@bcnnon.ac.th,saranidb@yahoo.com

อาจารย์ สาริณี โต๊ะทอง    (Miss  sarinee Thaothong)

   อาจารย์ งานวินัยและบริการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ
   เบอร์โทรศัพท์ : 02-5253136 ต่อ 27, อีเมลล์ : sarineeoo@hotmail.com

อาจารย์ สินีนุช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา    (Miss  sineenut Senivongnaayuthaya)

   อาจารย์ งานวิเทศสัมพันธ์ และการจัดการความรู้
   อีเมลล์ : s_mjuk@yahoo.com, somjuk@gmail.com, rang_hang@hotmail.com

อาจารย์ สุจิรา ฟุ้งเฟื่อง    (Mrs. Sujira Foongfaung)

   อาจารย์ งานวิจัย
  

อาจารย์ สุจิรา วิเชียรรัตน์    (Miss  sujira Wichianrat)

   อาจารย์ งานบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
   อีเมลล์ : sujira.plan.sw@gmail.com,panat_20@yahoo.com

ดร. สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย    ( sudkhanoung Ritruechai, Ph.D.)

   รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
   อีเมลล์ : sudkhanoungp@hotmail.com

อาจารย์ สุนทรี ภิญโญมิตร    (Mrs. Suntaree Pinyomit)

   อาจารย์ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
   เบอร์โทรศัพท์ : 022523136 ต่อ 26, อีเมลล์ : suntaree.pinyomit@gmail.com

ดร. สุภลักษณ์ ธานีรัตน์    (Suppaluk Thanirat, Ph.D.)

   รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
   เบอร์โทรศัพท์ : 025253136, อีเมลล์ : sthanirat@yahoo.com,sthanirat@gmail.com

อาจารย์ สุวรรณา กุลบุตร    (Miss  suwanna Kunlabut)

   ไม่มี งานบริหารทั่วไป
   อีเมลล์ : zine_suwanna72@hotmail.com

อาจารย์ แสงเดือน จักรพันธุ์ ณ อยุธยา    (Mrs.  sangduean Chakrapannaayutthaya)

   อาจารย์ งานบริหารวิชาการ และงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
   อีเมลล์ : sangduean28@hotmail.com

อาจารย์ โสมสิริ รอดพิพัฒน์    (Miss Somsiri Rodpipat)

   อาจารย์ งานทรัพยากรบุคคล (HRD,HRM ) และการประเมินผลงาน
   เบอร์โทรศัพท์ : 02-5253136 ต่อ 34, อีเมลล์ : s_rodpipat@hotmail.com

อาจารย์ อรณิชา นิยมศรีสมศักดิ์    (Miss Onnicha Niyomsrisomsak)

   อาจารย์ งานบริหารทั่วไป
  

อาจารย์ อัมพร เที่ยงตรงดี    (Mrs. Amporn Thiengtrongdee)

   อาจารย์ งานทรัพยากรบุคคล (HRD,HRM ) และการประเมินผลงาน
   เบอร์โทรศัพท์ : 025253136 ต่อ 34, อีเมลล์ : thiengtrongdee@hotmail.com

อาจารย์ อารยา มันตราภรณ์    (Miss Araya Mantraporn)

   อาจารย์ งานวินัยและบริการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ
   อีเมลล์ : araya_mantra@yahoo.com

อาจารย์ อารยา วชิรพันธ์    (Mrs. Araya Wachiraphan)

   อาจารย์
   เบอร์โทรศัพท์ : 075-446390-1 ต่อ 108, อีเมลล์ : Waraya55@windowslive.com

อาจารย์ อารีย์ นรภูมิพิภัชน์    (Mrs. Mrs.aree Norapoompipat)

   อาจารย์ งานวินัยและบริการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ
   เบอร์โทรศัพท์ : 02=525=3136 ต่อ 34, อีเมลล์ : areenor@bcnnon.ac.th

อาจารย์ เอนกพงศ์ ฮ้อยคำ    (Mr. Anekpong Hoikum)

   อาจารย์ งานบริการวิชาการ
   อีเมลล์ : teehoikum@bcnnon.ac.th