วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

ดร. นิจวรรณ วีรวัฒโนดม
(Nitjawan Weerawatthanodom, Ed.D.)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ 056405588-9 ต่อ 104 อีเมล์ nitjawan1@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2554 ค.ด. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2540 วท.ม. (อนามัยครอบครัว) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2536 ป.พย. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory