วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

ดร. นิชดา สารถวัลย์แพศย์
(Nichada Santwanpas, Ed.D.)

ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ 025253136 ต่อ 42 อีเมล์ santwanpas@yahoo.com
santwanpas@gmail.com
nichada@bcnnon.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2550 ค.ด. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2533 วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2525 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory