วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ ธัญญวลัย ชัยรัตน์
(Miss Thanyawalai Chairat)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ 025253136 ต่อ 26 อีเมล์ thanyawalai@bcnnon.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2543 ศษ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2537 ป.พย. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory