วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

ดร. กนกนุช วสุธารัตน์
(Kanoknuch Wasutharat, Ed.D.)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคุณธรรมจริยธรรมและภารกิจพิเศษ

โทรศัพท์ - อีเมล์ knoknuch@yahoo.com
knoknuch@bcnnon.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2548 กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2533 กษ.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2524 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (พยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory