วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ ปาริชาติ แว่นไวศาสตร์
(Mrs. Parichart Wanwaisart)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริการวิชาการ

โทรศัพท์ - อีเมล์ parichartwan@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค parichart wanwaisart

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2543 พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2533 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory