วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ พงษ์พินิต ไชยวุฒิ
(Mr.  )

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2551 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2541 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟู และการเสริมสร้างทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่องกระตุนไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory