วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ ศิริขวัญ นันธิษา
(Miss  )

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคุณธรรมจริยธรรมและภารกิจพิเศษ

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2542 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory