วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ เพชรรุ่ง เดชบุญญจิตต์
(Miss Petchrung Dechpoonyachit)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริการวิชาการ

โทรศัพท์ - อีเมล์ dpetchrung@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2550 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง) วิทยาลัยคริสเตียน ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2537 ป.พย. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ประชุมวิชาการประจำปี 2560 "Thai Diabetes CPG 2560"
  • 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560  การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ (Respiratory Care in Clinical Practice) ครั้งที่ 7
  • 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์แก่บุคลากรในระบบบริการสุขภาพ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory