วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

ดร. ศิริพร โอภาสวัตชัย
( siriporn Opasawatchai, Ed.D.)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริหารวิชาการ และงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

โทรศัพท์ 02-5253136 ต่อ 17 อีเมล์ shongko01@hotmail.com
shongko02@bcnnon.ac.th
opasawatchai.siriporn@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค shongko01@hotmail.com jangopas

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2544 ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2530 คบ.ม. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2524 วท.บ. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory