วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง
(Mrs. Yaowarat Rungsawang)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคุณธรรมจริยธรรมและภารกิจพิเศษ

โทรศัพท์ - อีเมล์ yaowarat_y@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค yaowarat rungsawang

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2544 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2539 ป.พย. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory