วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ วลีรัตน์ แตรตุลาการ
(Mrs. Waleerat Traetulakarn)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคุณธรรมจริยธรรมและภารกิจพิเศษ

โทรศัพท์ 02-5253135 ต่อ 26 อีเมล์ waleerat965@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2542 วท.ม. ((สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2530 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory