วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ สุนทรี ภิญโญมิตร
(Mrs. Suntaree Pinyomit)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ 022523136 ต่อ 26 อีเมล์ suntaree.pinyomit@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2539 พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2526 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory