วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ บุบผา สุขเสริม
(Mrs. Bubpha Sukserm)

ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ 02-5253136 ต่อ 29 อีเมล์ bubpha_ms@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2542 พย.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2536 วท.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2524 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 28 กันยายน พ.ศ. 2557  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Clinical simulation
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory