วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

ดร. วิไลพร ขำวงษ์
(Wilaiporn Khamwong, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ 025253136 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2548 Doctor of Philosophy in Nursing (การพยาบาลจิตเวช) Boston College USA ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท 2543  (การพยาบาลผู้ใหญ่) Simmons College Boston Massachusetts USA ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี 2538 ป.พย. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  การอบรมหลักสูตรผู้บริหาร การสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑ และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  • 8 กันยายน พ.ศ. 2561 - 29 กันยายน พ.ศ. 2561  การอบรมระยะสั้นเรื่องการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ (Development of Effective Teaching and Learning)
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory