วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ อารีย์ นรภูมิพิภัชน์
(Mrs. Mrs.aree Norapoompipat)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวินัยและบริการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ 02=525=3136 ต่อ 34 อีเมล์ areenor@bcnnon.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2533 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2525 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory