วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ วรารัตน์ ประทานวรปัญญา
(Mrs. Wararat Pratanvorapanya)

ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ 02- 5253136 ต่อ 42 อีเมล์ wararat.pratan@Gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2543 พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2531 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory