วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ บังอร ศิริสกุลไพศาล
(Mrs. Bangorn Sirisakulpaisal)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ 02-5253136 ต่อ 14 อีเมล์ pinkangle_s@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค muay siri

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2542 พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2538 ป.พย. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 16 มกราคม พ.ศ. 2560 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory