วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ นันทวรรณ ตีระวงศา
(Mrs. Nanthawan Teerawongsa)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานทะเบียนและประมวลผล

โทรศัพท์ - อีเมล์ nanthawan_t@bcnnon.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2554  (การพยาบาล) Malardalen University ประเทศสวีเดน
  • ปริญญาตรี 2548 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory