วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ เจนจิรา เกียรติสินทรัพย์
(Mrs. Janejira Kiatsinsap)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวิเทศสัมพันธ์ และการจัดการความรู้

โทรศัพท์ - อีเมล์ kiat_j@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2548 พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2538 ป.พย. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - 1 กันยายน พ.ศ. 2560  การอบรมหลักสูตรผู้บริหาร การสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 31 และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2560
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory