วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ กนกอร ศรีสมพันธุ์
(Mrs. Kanikorn Srisomphan)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริหารวิชาการ และงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

โทรศัพท์ 02-2523136 ต่อ 17 อีเมล์ srisomphan.k@gmail.com
kanokorn@bcnnon.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค srisomphan.k@gmail.com (kanokorn)

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2546 พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2543 พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2538 ป.พย. (การพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory