วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

ดร. ศิริพร ครุฑกาศ
(Siriporn Kruttakart, Ed.D.)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริหารวิชาการ และงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

โทรศัพท์ - อีเมล์ siriporn.kr@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2558 ค.ด. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2540 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2535 ป.พย. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุขด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา)
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory