วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ สารนิติ บุญประสพ
(Miss Saranit Boonprasop)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานทะเบียนและประมวลผล

โทรศัพท์ - อีเมล์ saranit@bcnnon.ac.th
saranidb@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2549 พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2543 - (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2530 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลสงขลา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory