วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ พัชรินทร์ บางท่าไม้
(Mrs. Patcharin Bangthamai)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวิจัย

โทรศัพท์ 02-5253136 ต่อ 26 อีเมล์ patcharin1919@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค patcharin bangthamai

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2535 วท.ม. (การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2529 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory