วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ ญาณิศา เถื่อนเจริญ
(Miss  yanisa Tuenjaroen)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวินัยและบริการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ 025253136 ต่อ 26 อีเมล์ nidyanisa@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2549 พย.ม. (การพยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2542 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory