วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ ธัญญาศิริ โสมคำ
(Miss  thunyasiri Somkome)

ตำแหน่ง  : ไม่มี งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ 025253136 ต่อ 35 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2552 พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2548 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory