วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ ภัทรียา ดำรงสัตย์
(Mrs. Patrareeya Damrongsat)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานทรัพยากรบุคคล (HRD,HRM ) และการประเมินผลงาน

โทรศัพท์ - อีเมล์ pattareem@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2546 พย.ม. (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2542 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  การพยาบาลเด็ก
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory