วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

ดร. กิตติกาญจน์ ปานแดง
( kittikran Pandang, Ed.D.)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริการวิชาการ

โทรศัพท์ 02-5253136 อีเมล์ kittikan56@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2559 กศ.ด. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2539 กษ.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2533 ส.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2527 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory