วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ เพ็ญรุ่ง เกิดสุวรรณ
(Mrs.  penrung Kirdsuwan)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ 02-5253136 ต่อ 26 อีเมล์ penrung_jazz@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2541 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2525 ป.บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory