วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

ดร. ทานตะวัน แย้มบุญเรือง
(Tantawan Yamboonruang, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ 025253136 ต่อ 27 อีเมล์ tantawanybr@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2559 พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2541 พย.ม. (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2537 ป.พย. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory