วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ พัฒนา เศรษฐวัชราวนิช
(Miss  pattana Sattawatcharawanij)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2546 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2527 วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory