วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ พัชรินทร์ วรรณโพธิ์
(Miss  patcharin Wannapo)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2561 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2549 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 21 เมษายน พ.ศ. 2557 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2557
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory