วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ ศศิญา บัวผุด
(Mrs.  sasiya Buaphut)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริการวิชาการ

โทรศัพท์ 02-5253136 ต่อ 32 อีเมล์ sasiyabua@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2542 พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2538 ป.พย. วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory