วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ สินีนุช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
(Miss  sineenut Senivongnaayuthaya)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวิเทศสัมพันธ์ และการจัดการความรู้

โทรศัพท์ - อีเมล์ s_mjuk@yahoo.com
somjuk@gmail.com
rang_hang@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2547 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2534 พย.บ. (พยาบาลและการผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาโท  ศษ.ม. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559  การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory