วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

ดร. สุภลักษณ์ ธานีรัตน์
(Suppaluk Thanirat, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ 025253136 อีเมล์ sthanirat@yahoo.com
sthanirat@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2559 ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2541 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2536 ป.พย. วิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562  การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory