วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ นฤมล เหล่าโกสิน
(Mrs.  narumol Laokosin)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริการวิชาการ

โทรศัพท์ 025253136 ต่อ 33 อีเมล์ narumol_l@hotmail.com
narumol8008@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2545 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2543 - (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2538 ส.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2536 ป.พย. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 2 กันยายน พ.ศ. 2561  การพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory