วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ ทรงเสลา นาถจำนง
(Miss  songsalao Natjumnong)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริหารวิชาการ และงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

โทรศัพท์ 02-2523136 ต่อ 35 อีเมล์ Qqcare@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2546 พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2537 ป.พย. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  การพยาบาลเด็ก
  • 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30
  • 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การพยาบาลเด็ก
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory