วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ สรายุทธ นามเมือง
(Mr.  sarayut Nammuang)

ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ 025253136 ต่อ 14 อีเมล์ snammuang55@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2546 วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2537 วท.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2535 พย.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2529 - วิทยาลัยพยาบาลศรีธัญญา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory