วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ วดีรัตน์ ศรีวงศ์วรรณ
(Miss  )

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวิจัย

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2552 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2543 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  การอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ(การรักษาโรคเบื้องต้น)
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory