วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ สาริณี โต๊ะทอง
(Miss  sarinee Thaothong)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวินัยและบริการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ 02-5253136 ต่อ 27 อีเมล์ sarineeoo@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค sarinee thaothong

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2549 พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2543 พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory