วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ สุจิรา วิเชียรรัตน์
(Miss  sujira Wichianrat)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ - อีเมล์ sujira.plan.sw@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2548 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2543 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory