วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ รุจิพร จิตตวิสุทธิวงศ์
(Miss  rujiporn Chittawisutthiwong)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานทรัพยากรบุคคล (HRD,HRM ) และการประเมินผลงาน

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2553 พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2543 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory