วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

ดร. วรรณพร บุญเปล่ง
( , Ph.D.)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2555 Doctor of Philosophy in Nursing (การส่งเสริมสุขภาพ) University of Illinois at Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท 2555 M.S. (การส่งเสริมสุขภาพ) University of Illinois at Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี 2543 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  Strengthening health system:the key conributing to achive sustainable development
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory