วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ จตุพร หนูสวัสดิ์
(Mr.  jatuporn Hnoosawatt)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริการวิชาการ

โทรศัพท์ 025253136 ต่อ 27 อีเมล์ jatuporn751@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2553 พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2543 พย.บ. (การพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory