วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ โสมสิริ รอดพิพัฒน์
(Miss Somsiri Rodpipat)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานทรัพยากรบุคคล (HRD,HRM ) และการประเมินผลงาน

โทรศัพท์ 02-5253136 ต่อ 34 อีเมล์ s_rodpipat@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2547 พย.ม. (การพยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2543 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 - 4 เมษายน พ.ศ. 2557  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2557
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory