วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ วรรณทนา สมนึกประเสริฐ
(Miss  wantana Somnuekprasoet)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริการวิชาการ

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2551 พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2545 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory