วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ แสงเดือน จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
(Mrs.  sangduean Chakrapannaayutthaya)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริหารวิชาการ และงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

โทรศัพท์ - อีเมล์ sangduean28@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2551 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2545 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory