วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

ดร. ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์
(Suparpit Maneesakorn von bormann, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ 02-5253136 ต่อ 39 อีเมล์ suparpit@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค nok von bormann

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2551 Doctor of Philosophy in Nursing (Nursing) Institute of Psychiatry, King's College London England ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาโท 2546 M.N. (Advanced Nursing Practice) University of Nottingham ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาโท 2539 ศษ.ม. (Educational Psychology and Guidance) Chiang Mai University ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2534 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (พยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 28 กันยายน พ.ศ. 2557  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Clinical simulation
  • 8 กันยายน พ.ศ. 2561 - 29 กันยายน พ.ศ. 2561  การอบรมระยะสั้นเรื่องการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ (Development of Effective Teaching and Learning)
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory