วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ อัมพร เที่ยงตรงดี
(Mrs. Amporn Thiengtrongdee)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานทรัพยากรบุคคล (HRD,HRM ) และการประเมินผลงาน

โทรศัพท์ 025253136 ต่อ 34 อีเมล์ thiengtrongdee@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Amporn Thiengtrongdee

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2554 Master in Caring Science (Nursing) Malardalen University ประเทศสวีเดน
  • ปริญญาโท 2541 M.S. (โรคติดเชื้อ) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทาง 2532  โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2528 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (การพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory