วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ สุขุมาล แสนพวง
(Miss Sukhumal Sanpaung)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน งานวินัย แนะแนว และสวัสดิการนักศึกษา

โทรศัพท์ 044514422 ต่อ 2208 อีเมล์ sukhumal_sanpaung@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2543 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2539 ป.พย. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory